Charlotte Fuh Timben : Dreaming Big In Nollywood
Qiao Benxiao, représentant sortant de Xinhua au Cameroun.
Music : Lumba Mokonzi “Rhumbas” On!